Нива на знание

  1. Не може да чете
  2. Може да чете
  3. Може да разбере смисъла
  4. Има знание
  5. Може да чете между редовете
  6. Може да отдели вярната от невярната инфромация
  7. Просто знае, без да чете